کانون هموفیلی ایران (خیریه)

حامی بیماران هموفیلی ایران

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

هيئت بازرسي و شرح وظايف آن

به نقل از اساسنامه

  ماده 22: هيئت بازرسي

1-       مجمع عمومي عادي در هر سال سه نفر از اعضاي مجمع را بعنوان هيئت بازرسي اصلي و دو نفر را بعنوان بازرسان علي البدل از بين كانديدها و هيئت بازرسي انتخاب مي نمايد تا بر اساس اساسنامه به وظايف خود عمل نمايد همچنين هيئت مذكور موظف است يكي از مؤسسات حسابرسي (حسابداران رسمي) معتبر را جهت بررسي و اظهار نظر در كليه امور مالي و حسابداري، استفاده نمايد و اظهار نظر كتبي و مشروح مؤسسه حسابرسي مذكور را به مجمع عمومي ارائه نمايد.

تبصره يك: دو نفر از سه نفر  شخصيت هيئت بازرسي موكداً مي بايست از بين اعضاي پيوسته انتخاب شوند و اعضاي هيئت بازرسي بايد شرايط انتخاب اعضاي هيئت مديره مندرج در بند 20 ماده 20 و تبصره ذيل آن را داشته باشند .

تبصره دو: انتخاب مؤسسه حقوقي در هيئت بازرسي رافع مسئوليت قانوني شخصيت هاي حقيقي هيئت بازرسي نخواهد بود.  

2-      در صورت فوت، حجر يا ممنوعيت قانوني يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت بازرسي، بازرسان علي البدل براي بقيه مدت وظايف مربوطه را بعهده خواهند گرفت.

3-     در صورت فوت يا استعفاي دسته جمعي اعضاي هيئت بازرسي و عدم وجود جايگزين به تعداد كافي هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف 45 روز نسبت به دعوت مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده، جهت انتخاب هيئت بازرسي اقدام نمايد.

4-      حق الزحمه مؤسسه بازرسي و حسابرسي در هيئت بازرسي به پيشنهاد هيئت مديره و با تصويب مجمع عمومي تعيين
مي گردد. اعضاي هيئت بازرسي بصورت افتخاري انجام وظيفه مي نمايند.

5-     هيئت بازرسي يا هر كدام از اعضاي آن مي توانند بدون حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت نمايند.

6-     هيئت مديره كانون و مسئولين دفاتر نمايندگي و خزانه داران كانون در سراسر كشور موظفند اسناد، مدارك و اطلاعات مورد درخواست بازرسان هيئت بازرسي را در هر زمان كه تقاضاي كتبي نمايند بدون قيد شرط در مقابل اخذ رسيد در اختيار آنها قرار دهند.

7-     هيئت بازرسي مي توانند بر اساس صورتجلسه اي با رأي اكثريت اعضاي حقيقي خود افرادي را از بين اعضاي هر استان  بعنوان نماينده خود در استان، انتخاب و منصوب نمايند. نمايندگان هيئت بازرسي مي توانند در جلسات استاني بدون حق رأي شركت نمايند.

ماده 23:وظايف هيئت بازرسي

1_ بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و اداري كانون و تهيه گزارش لازم براي مجمع عمومي.

2_نظارت مستمر بر نحوه اداره كانون و دفاتر  نمايندگي آن و كليه عمليات اجرايي و مديريتي و انطباق آن با اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه.

3_ رسيدگي به شكايت اعضاء و ارجاع موضوع به هيئت مديره بمنظور رفع و حل آن و در صورت حل نشدن ارائه گزارش به مجمع عمومي و در صورت لزوم به مراجع ذيصلاح.

4_ارائه گزارشات تخلفات احتمالي هيئت مديره و مسئولان دفاتر نمايندگي و خزانه داران كانون از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع، به مجمع عمومي.

5_ بازرس مكلف است دررابطه با صحت و سقم گزارش هيئت مديره  به مجامع عمومي و صورت دارايي ها و تراز مالي و صورتهاي مالي و عملكرد اجرايي، اظهار نظر كتبي و صريح نمايد و چنانچه گزارشات مذكور خلاف واقع بوده و يا به هر شكلي حقوق اعضا را مورد تعرض قرار دهد، مي بايست موضوع را جهت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي اعلام نمايد.

6_ساير مواردي كه در قانون تجارت بر عهده بازرس قرار دارد.

اعضاي هيئت بازرسي كانون هموفيلي ايران
1- غلامرضا تهم 
2- سيروس نعمتي 
3- ابوالفضل آكوچكيان

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...