کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

آئین نامه استخدامی کانون هموفیلی ایران مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF

آئین نامه مالی مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ /۷ / ۹۴ دریافت فایل PDF

آئین نامه معا ملات مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF

دستور العمل انبارگردانی مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF

آئین نامه اداره دفاتر نمایندگی مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ /۷ / ۹۴ دریافت فایل PDF

آیین نامه انضباطی کارکنان مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF

آیین نامه استفاده از مرخصی مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF

آیین نامه استفاده از وجوه نقد صندوق مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ /۷ / ۹۴ دریافت فایل PDF

آیین نامه استفاده از وجوه تنخواه گردان مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ /۷ / ۹۴ دریافت فایل PDF

آیین نامه حضور و غیاب مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF

آیین نامه داخلی مأموریت و هزینه سفر و فوق العاده مأموریت  دریافت فایل PDF

آیین نامه مأموریت های اداری مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸ /۴ / ۸۶  دریافت فایل PDF

آیین نامه استفاده از  خوابگاه مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ /۷ / ۹۴ دریافت فایل PDF

آئین نامه مددکاری مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸ / ۷ / ۹۴ دریافت فایل PDF

آئین نامه وام ضروری کارکنان مصوب مجمع عمومی عادی مورخ  ۱۸ / ۷ / ۹۴ دریافت فایل PDF

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...