کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۱

شرح وظایف و اختیارات مدیر عامل

شرح وظایف و اختیارات مدیر عامل

۲۰-۱۳ هیئت مدیره موظف است یک نفر شخص حقیقی از بین اعضای هیئت مدیره (به جز رئیس و خزانه دار) یا از خارج را به مدیریت عامل برگزیند و حدود اختیارات، شرح وظایف، مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین و به کلیه اعمال او نظارت نماید.  چنانچه مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود مدت تصدی او نمی بایست از مدت تصدی هیئت مدیره بیشتر باشد.

۲۰-۱۴ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع صدور پروانه و ارگانهای ناظر اعلام و مراحل قانونی لازم انجام و در روزنامه رسمی ثبت گردد.

۹-۳ مدیران و خزانه داران دفاتر با پیشنهاد نمایندگان استانها انتخاب و صورتجلسه، برنامه اجرایی و گزارش کتبی به هیئت مدیره ارسال و در صورت تایید مدیرعامل برای مدیر و تایید خزانه دار کانون برا ی خزانه دار استان و تصویب هیئت مدیره احکام آنها توسط ریاست هیأت مد-۹-۶  مدیران دفاتر نمایندگی استانی و شعب کانون قائم مقام مدیرعامل در محدوده جغرافیایی استان خود می باشند.

۹-۵ عزل مدیران دفاتر  و شعب به پیشنهاد اکثریت نمایندگان منتخب یا مدیرعامل  و عزل خزانه داران دفاتر به پیشنهاد اکثریت نمایندگان منتخب یا خزانه دار کانون پس از ارائه تقاضای کتبی با ذکر دلایل مستند به هیئت مدیره و تصویب آن  قطعی می گردد

تبصره :  ۹-۵-۱ عزل مدیران دفاتر شهرستانی به پیشنهاد مدیر استان و  یا مدیر عامل و خزانه دار آن به پیشنهاد خزانه دار استان و یا خزانه دار کانون پس از ارائه تقاضای کتبی با ذکر دلایل مستند به هیئت مدیره و تصویب آن  قطعی می گردد.

[heading style=”1″]مدیر عامل[/heading]

احمد قویدل

احمد قویدل
مدیر عامل

نظرات بسته شده است.

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...