کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

هیئت بازرسی و شرح وظایف آن

به نقل از اساسنامه

  ماده ۲۲: هیئت بازرسی

۱-       مجمع عمومی عادی در هر سال سه نفر از اعضای مجمع را بعنوان هیئت بازرسی اصلی و دو نفر را بعنوان بازرسان علی البدل از بین کاندیدها و هیئت بازرسی انتخاب می نماید تا بر اساس اساسنامه به وظایف خود عمل نماید همچنین هیئت مذکور موظف است یکی از مؤسسات حسابرسی (حسابداران رسمی) معتبر را جهت بررسی و اظهار نظر در کلیه امور مالی و حسابداری، استفاده نماید و اظهار نظر کتبی و مشروح مؤسسه حسابرسی مذکور را به مجمع عمومی ارائه نماید.

تبصره یک: دو نفر از سه نفر  شخصیت هیئت بازرسی موکداً می بایست از بین اعضای پیوسته انتخاب شوند و اعضای هیئت بازرسی باید شرایط انتخاب اعضای هیئت مدیره مندرج در بند ۲۰ ماده ۲۰ و تبصره ذیل آن را داشته باشند .

تبصره دو: انتخاب مؤسسه حقوقی در هیئت بازرسی رافع مسئولیت قانونی شخصیت های حقیقی هیئت بازرسی نخواهد بود.  

۲-      در صورت فوت، حجر یا ممنوعیت قانونی یا استعفای هر یک از اعضای هیئت بازرسی، بازرسان علی البدل برای بقیه مدت وظایف مربوطه را بعهده خواهند گرفت.

۳-     در صورت فوت یا استعفای دسته جمعی اعضای هیئت بازرسی و عدم وجود جایگزین به تعداد کافی هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف ۴۵ روز نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده، جهت انتخاب هیئت بازرسی اقدام نماید.

۴-      حق الزحمه مؤسسه بازرسی و حسابرسی در هیئت بازرسی به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی تعیین
می گردد. اعضای هیئت بازرسی بصورت افتخاری انجام وظیفه می نمایند.

۵-     هیئت بازرسی یا هر کدام از اعضای آن می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند.

۶-     هیئت مدیره کانون و مسئولین دفاتر نمایندگی و خزانه داران کانون در سراسر کشور موظفند اسناد، مدارک و اطلاعات مورد درخواست بازرسان هیئت بازرسی را در هر زمان که تقاضای کتبی نمایند بدون قید شرط در مقابل اخذ رسید در اختیار آنها قرار دهند.

۷-     هیئت بازرسی می توانند بر اساس صورتجلسه ای با رأی اکثریت اعضای حقیقی خود افرادی را از بین اعضای هر استان  بعنوان نماینده خود در استان، انتخاب و منصوب نمایند. نمایندگان هیئت بازرسی می توانند در جلسات استانی بدون حق رأی شرکت نمایند.

ماده ۲۳:وظایف هیئت بازرسی

۱_ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و اداری کانون و تهیه گزارش لازم برای مجمع عمومی.

۲_نظارت مستمر بر نحوه اداره کانون و دفاتر  نمایندگی آن و کلیه عملیات اجرایی و مدیریتی و انطباق آن با اساسنامه و آئین نامه های مربوطه.

۳_ رسیدگی به شکایت اعضاء و ارجاع موضوع به هیئت مدیره بمنظور رفع و حل آن و در صورت حل نشدن ارائه گزارش به مجمع عمومی و در صورت لزوم به مراجع ذیصلاح.

۴_ارائه گزارشات تخلفات احتمالی هیئت مدیره و مسئولان دفاتر نمایندگی و خزانه داران کانون از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع، به مجمع عمومی.

۵_ بازرس مکلف است دررابطه با صحت و سقم گزارش هیئت مدیره  به مجامع عمومی و صورت دارایی ها و تراز مالی و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی، اظهار نظر کتبی و صریح نماید و چنانچه گزارشات مذکور خلاف واقع بوده و یا به هر شکلی حقوق اعضا را مورد تعرض قرار دهد، می بایست موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی اعلام نماید.

۶_سایر مواردی که در قانون تجارت بر عهده بازرس قرار دارد.

[heading style=”1″]اعضای هیئت بازرسی کانون هموفیلی ایران[/heading]

سید ابوالفضل آکوچکیان
سید عباس کشفی
علیرضا رحمانیان
 

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...