کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

هیئت مدیره و وظایف آن به نقل از اساسنامه

ماده ۲۰: هیئت مدیره
۱- کانون به وسیله هیئت مدیره ای متشکل از ۱۱ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل که از بین اعضای مجمع انتخاب می شوند اداره می گردد.
۲- هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. دوره فعالیت هیئت مدیره از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه رسمی آغاز می شود.
۳- حداکثر چهار نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره و یک نفر از اعضای علی البدل می تواند از بین اعضای افتخاری و وابسته کانون انتخاب گردند.
۴- اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک منشی و یک نفربعنوان خزانه دار انتخاب می کنند و مدت تصدی آنها نمی تواند از مدت عضویت آنهادر هیئت مدیره بیشتر باشد.
۵- عضویت در هیئت مدیره به صورت افتخاری بوده و از این بابت هیچ یک از اعضا حق دریافت حق الزحمه، حق الجلسه و پاداش را ندارند.
۶- عضو هیئت مدیره به هیچ عنوان نمی تواند کارمند و حقوق بگیر کانون باشد و در صورتیکه با داشتن عنوان کارمند، کاندیدای عضویت درهیئت مدیره شونددرصورت انتخاب می بایست استعفا دهند.مدیرعامل مستثنی از این بندمی باشد.
۷- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب به منزله استعفای عضو غائب خواهد بود و عضو علی البدل جایگزین او می گردد.
۸- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور کانون با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس اول، و در صورت نبود نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم بعلاوه خزانه دار و مهر کانون معتبر است.
تبصره یک : در صورت عدم حضور خزانه دار کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از نواب رئیس معتبر است.
تبصره دو : کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور کانون در حوزه جغرافیایی هر استان با امضای مسئول دفتر نمایندگی و خزانه دار کانون هموفیلی ایران و در شرایط عدم حضور خزانه دار با رعایت تبصره یک معتبر است.
تبصره سه: کانون مجاز است در کلیه بانک ها و موسسات معتبر مالی کشور اقدام به افتتاح حساب بانکی بنماید. برداشت از حساب های مذکور بر اساس ماده ۲۰ بند ۸ اساسنامه و دو تبصره آن است.
۹- نمایندگان منتخب استانها و اعضای هیئت مدیره نبایستی هیچگونه نسبت فامیلی درجه یک با یکدیگر داشته باشند.
۱۰- لازم است هیئت مدیره دفتری را برای صورتجلسات تهیه و درهر یک از جلسات خود صورتجلسه ای در دفتر که مذکور که مشتمل بر اسامی حاضرین، خلاصه ای از مباحث مطروحه و تصمیمات متخذه و نظرات مخالفین می باشدرا تنظیم نمایند و با قید تاریخ جلسه به امضای کلیه حاضرین در جلسه برساند.
۱۱- رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است مجامع عمومی را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به تشکیل آن است دعوت نماید.
۱۲- هیئت مدیره موظف است حداقل هرماه یک جلسه جهت هماهنگی و نظارت بر امور جاری و تصویب موارد لازم، داشته باشد و چنانچه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه یک ماه و نیم گذشته باشد و رئیس هیئت مدیره اقدام به دعوت جلسه نکند، نواب رئیس و در صورت عدم دعوت از طرف هر یک از نایب رئیسان، هر یک از اعضا می توانند اقدام به دعوت جلسه هیئت مدیره نمایند.
۱۳- هیئت مدیره موظف است یک نفر شخص حقیقی از بین اعضای هیئت مدیره (به جز رئیس و خزانه دار) یا از خارج را به مدیریت عامل برگزیند و حدود اختیارات، شرح وظایف، مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین و به کلیه اعمال او نظارت نماید. چنانچه مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود مدت تصدی او نمی بایست از مدت تصدی هیئت مدیره بیشتر باشد.
۱۴- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع صدور پروانه و ارگانهای ناظر اعلام و مراحل قانونی لازم انجام و در روزنامه رسمی ثبت گردد.
۱۵- هیئت مدیره باید هر ساله حداقل دو ماه قبل از مجمع عمومی عادی مشروح گزارش های مالی، ترازنامه و صورتهای مالی خود را تنظیم نموده و یک نسخه از آن را در اختیار هیئت بازرسی قرار دهد و هیئت بازرسی مکلف است پس از رسیدگی و اظهار نظر کتبی، یک نسخه از آن را به مرجع صدور پروانه و دیگر مراجع ناظر ذیربط ارائه نماید.
۱۶- در صورت اتمام زمان تصدی هیئت مدیره تا قبل از تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی موظف به ادامه فعالیت خود بوده و سمت ایشان کما کان به قوت خود باقی است و در صورت فوت یاحجر یا استعفای بیش
از چهار نفر از اعضای هیئت مدیره و عدم جایگزینی آنها توسط اعضای علی البدل نفرات باقیمانده موظفند حداکثر ظرف بیست روز نسبت به دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب جایگزین افراد مذکور اقدام نمایند و در صورت فوت یا حجر یا استعفای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره این وظیفه به عهده هیئت بازرسی کانون است.
۱۷- هیئت مدیره، نماینده قانونی کانون با حق توکیل به غیر است و عند اللزوم می تواند برای طرح دعوی یا دفاع در مقابل دعاوی علیه کانون به دادگستری و یا برای پیگیری مسائل کانون به ادارات، نهادها، ارگانها و مراجع قضائی و انتظامی مراجعه نماید.
تبصره: هیئت مدیره نمی تواند سمت حقوقی خود را به عنوان عضو هیئت مدیره به دیگری انتقال دهد.
۱۸- در پایان دوره تصدی یا عزل هیئت مدیره قبلی و انتخاب هیئت مدیره جدید و انجام مراحل قانونی ثبت، هیئت مدیره قبلی ملزم به تحویل کلیه اموال، دفاتر، اسناد و مدارک متعلق به کانون به هیئت مدیره جدید می باشد.
۱۹- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا در صورتیکه رئیس یا یکی از نواب رئیس در جمع حاضرین باشد رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با تصویب ۶ نفراز اعضای حاضر معتبر می باشد.
۲۰- اعضای هیئت مدیره از بین کسانی که واجد شرایط ذیل باشند توسط مجمع عمومی انتخاب می گردند:
الف _ تابعیت ایران
ب _نداشتن سوء پیشینه کیفری که منجر به محرومیت اجتماعی گردیده باشد.
ج _ عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی،
د_ عدم عضویت در هیئت مؤسس احزاب سیاسی و یا مرکزیت آنها.
و _ آگاهی و احترام به اهداف، اصول و ضوابط فعالیت های سازمانهای غیر دولتی وخیریه
ه_ داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه.
ی _ عدم اعتیاد به مواد مخدر
تبصره : مدیران – مشاوران – کارکنان سازمانها و شرکتهای دولتی خصوصی و غیر دولتی در حوزه ملی و بین المللی که در زمینه توزیع تولید و جمع آوری محصولات خونی و نوترکیب و سایر داروهای مورد مصرف بیماران با اختلالات انعقادی فعالیت دارند نمی توانند به عضویت هیئت مدیره و هیئت بازرسی انتخاب شوند .
ماده ۲۱: وظایف و اختیارات هیئت مدیره
هیئت مدیره نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع، سازمانها، نهادها و مؤسسات و سایر محلها می باشد و وظایف و اختیارات ذیل را عهده دار است :
۱- تلاش در جهت تحقق اهداف کانون مندرج در ماده ۸ اساسنامه.
۲- اداره امور اجرایی در چارچوب اساسنامه و اجرای مصوبات مجمع عمومی.
۳- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه و گزارش مالی کانون جهت ارائه به مجمع عمومی.
۴- بررسی و تصویب تقاضای عضویت متقاضیان واجد شرایط.
۵- مطالعه و بررسی راهکارهای تقویت بنیه مالی کانون و تدوین راهکارهای اجرایی برای دستیابی به آن.
۶- استخدام، اخراج، بازخرید و موافقت با بازنشستگی کادر اجرایی کانون و دفاتر نمایندگی و تمامی مؤسسات درمانی و حمایتی تشکیلات کانون در سراسر کشور.
۷- تهیه دستور العملها و آئین نامه های داخلی کانون و دفاتر نمایندگی و آئین نامه های مالی و مدیریتی و تنظیم ساختار تشکیلاتی و تدوین طرحهای اجرایی بر اساس اساسنامه و مصوبات مجامع.
۸- تهیه پیشنهادوارائه راهکاردرامور عمده و اساسی و برنامه های کلان کانون و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تأیید و تصویب.
۹- در صورتیکه ۲/۱ از اعضای مجمع عمومی خواستار بررسی و انجام اصلاحات در اساسنامه شوند، هیئت مدیره موظف است مطالعه و بررسی کارشناسانه موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از تصویب جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.
۱۰- نظارت و رسیدگی مستمر به امور دفاترنمایندگی کانون در راستای خدمات رسانی مطلوب به بیماران هموفیلی استانها و نیل به اهداف اساسنامه.

[heading style=”1″]اعضای هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران[/heading]

Picture2

اسماعیل جعفری
رئیس هیئت مدیره

taravat

امیر طراوت
نایب رئیس اول هیئت مدیره

hashemi

میر ولایت الدین هاشمی
دبیر

m-va-ha-1

کوروش مالمیر
عضو هیئت مدیره

shariaty

احمد معتمد الشریعت
خزانه دار

salmaci

فرنگیز سلماسی
عضو هیئت مدیره

berenje

عباس برنجی
عضو هیئت مدیره

Picture4

امین ترکش
عضو هیئت مدیره

دکتر سید علی طباطبایی مشهدی
عضو هیئت مدیره

رضوان اردشیری
عضو هیئت مدیره

دکتر حسن هاشمی
عضو هیئت مدیره

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...