کانون هموفیلی ایران | خیریه

حامی بیماران هموفیلی

تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۱

 مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري  در كانون هموفيلي ايران

( به نقل از اساسنامه )

ماده 14 : مجمع عمومي عادي

1-     مجمع عمومي عادي مي بايست همه ساله حداكثر تا پايان تيرماه هر سال، به دعوت هيئت مديره برگزار گردد و در صورت عدم دعوت مجمع در موعد مقرر توسط هيئت مديره، هيئت بازرسي مكلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومي نمايد.

2-    مجمع عمومي عادي با حضور حداقل 3/2 از اعضاء رسميت مي يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب در دعوت نوبت اول به فاصله حداكثر 21 روز دعوت نوبت دوم انجام و با حداقل 2/1 از اعضاء رسميت مي يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب در نوبت دوم ، در نوبت سوم به فاصله حداكثر 21 روز تشكيل و با هرتعداد از اعضاي حاضر رسميت مي يابد مشروط بر اينكه در نوبتهاي بعدي، نتيجه دعوت نوبت هاي قبلي قيد گردد

3-   تصميمات مجمع عمومي عادي، همواره با اكثريت مطلق آرا (نصف + 1) حاضرين و در انتخاب هيئت مديره و هيئت بازرسي با اكثريت نسبي آراء حاضرين در مجمع معتبر خواهد بود.

4-    هيئت مديره و هيئت بازرسي كانون وفق مقررات اين اساسنامه مي توانند در مواقع ضروري اعضاي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند و در اينصورت دستور جلسه و علت دعوت مي بايست در آگهي دعوت قيد گردد.

ماده 15 : وظايف مجمع عمومي عادي:

1-       تصميم گيري نسبت به كليه امور كانون به جز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.

2-    تعيين و تصويب خط مشي و سياستها و برنامه هاي دراز مدت و كوتاه مدت به منظور هدايت كانون در راستاي نيل به اهداف و تعيين اولويتهاي سال آينده و بودجه كانون.

3-   استماع گزارش هيئت مديره و هيئت بازرسي كانون و رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد ساليانه، درآمد و صورتهاي مالي، هزينه ها، تراز مالي، صورت اموال و دارائي ها ، مطالبات و ديون كانون.

4-    استماع رسيدگي به شكايات از هيئت مديره و هيئت بازرسي و در صورت لزوم تشكيل كميته بررسي و ارجاع موضوع جهت اتخاذ تصميم به مراجع ذيصلاح يا مجمع عمومي فوق العاده.

5-      انتخاب هيئت مديره و هيئت بازرسي در پايان دوره تصدي قبلي.

6-     تشكـيل كميته هاي تخصصـي از جمله كميته هاي درمان، اجتماعي، اقتصادي، نظارت بر انتخابات استانها، تدوين شرح وظايف و .. ..

7-     بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره، از جمله ضوابط، مقررات و آئين نامه هاي اجرائي، مالي، مديريتي و ساختار سازماني.

8-      تعيين يكي از روزنامه كثير الانتشار بمنظور درج آگهي ها و دعوتنامه هاي كانون.

ماده 16 : مجمع عمومي فوق العاده:

براي رسميت مجمع عمومي فوق العاده حضور حداقل 4/3 از اعضاء ضروري است و چنانچه در دعوت نوبت اول حد نصاب مذكور حاصل نشد اعضاي مجمع براي بار دوم دعوت شده و به فاصله حداكثر 21 روز و با حضور حداقل 2/1 اعضا رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود. مشروط بر آنكه در دعوت نوبت دوم نتيجه دعوت نوبت اول قيد شده باشد، در غير از حد نصابهاي مذكور مجمع عمومي فوق العاده تشكيل نخواهد شد.

ماده 17 : وظايف مجمع عمومي فوق العاده:

1-       هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه.

2-    عزل يا قبول استعفاي دسته جمعي هيئت مديره و هيئت بازرسي و تعيين هيئتي به منظور اداره موقت و تشكيل سريع مجمع عمومي عادي جهت انتخاب هيئت مديره و هيئت بازرسي.

3-     انحلال كانون و نحوه تصفيه آن.

4-    مجمع عمومي فوق العاده در هر زماني مي تواند رئيس هيئت مديره، اعضاي هيئت مديره، هيئت بازرسي، يا خزانه دار را با ذكر علت يا دلايلي عزل نمايد.

ماده 18 : چگونگي انتخاب اعضاي مجمع عمومي كانون

1-     گردهمايي اعضاي هر كانون در استانها  ساليانه با حضور ( نصف + 1 ) اعضاي پيوسته هر استان رسميت مي يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب در دعوت نوبت اول، در دعوت نوبت دوم به فاصله حداكثر 21 روز با هر تعداد عضو رسميت مي يابد. مشروط بر آنكه در دعوت نوبت دوم نتيجه دعوت نوبت اول قيد گردد.

2-     هيئت نظارت بر انتخابات گردهمايي استانها كه مركب است از يكي از اعضاي هيئت مديره يا نماينده هيئت مديره، نماينده هيئت بازرسي كانون و مسئول دفتر نمايندگي در استان كه وظيفه نظارت بر حسن اجراي انتخابات را بر عهده دارند.

تبصره: مسئول دفتر نمايندگي موظف است نماينده مرجع صدور پروانه و نماينده ارگان ناظر بر فعاليت سازمان هاي غيردولتي را جهت حضور در گردهمايي انتخاباتي استانها دعوت نمايد.

3-     به تعداد هر پنجاه نفر از اعضاي پيوسته در هر استان يك نفر  بعنوان نماينده منتخب آن استان و عضو مجمع عمومي كانون به مدت دو سال انتخاب مي گردد.

تبصرهيك: اعضاي پيوسته، اعضاي وابسته و اعضاي افتخاري مي توانند جهت انتخاب نمايندگان منتخب در گردهمايي استانها كانديد شوند ولي حداقل 3/2 از انتخاب شوندگان مي بايست از اعضاي پيوسته باشند.

تبصره دو : در صورتيكه تعداد اعضاء پيوسته در هر استاني كمتر از پنجاه نفر باشند انتخاب دو نماينده الزامي است.

تبصره سه : در صورتيكه تعداد اعضاي پيوسته در هر استان به ميزاني باشد كه فقط دو نماينده منتخب داشته باشند، يكي از آنها الزاماً مي بايست از اعضاي پيوسته باشد.

تبصره چهار: لازم است در زمان انتخاب نمايندگان منتخب گردهمايي استانها در صورتيكه نمايندگان استان دو نفر باشند، يك نماينده علي البدل و در غير اينصورت به ازاي هر 3 نماينده اصلي يك نفر علي البدل انتخاب گردد.

4-    شركت در رأي گيري و اتخاذ تصميم در گردهمايي اعضاي كانون در استانها صرفاً حق اعضاي پيوسته است و اعضاي وابسته و افتخاري فقط به عنوان علاقه مند و ناظر و در صورت تمايل به عنوان كانديداي عضويت در هيئت مديره يا هيئت بازرسي در جلسات گردهمايي استانها پذيرفته مي شوند.

5-   گردهمايي استانها توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك نايب رئيس، يك منشي و دو ناظر مي باشد -كه در گرد همايي كانديدا و پس از تأييد و تصويب حاضرين به صورت قيام و قعود- اداره مي گردد.

تبصره: اعضاي هيئت رئيسه گردهمايي انتخاباتي استانها نبايد از كانديداهاي عضويت در مجمع عمومي كانون و يا اعضاي هيئت نظارت بر گردهمايي انتخاباتي استانها باشند.  يك نسخه اصلي از اسامي حاضرين در گردهمايي استانها به همراه صورتجلسه گردهمايي و گزارش مصوبات و مشخصات كامل منتخبين توسط مسئول دفتر نمايندگي مي بايست به دفتر مركزي كانون ارسال گردد.

6-   اخذ رأي در گردهمايي استانها درخصوص هرگونه انتخابات به صورت كتبي و مخفي و در ساير موارد مي تواند به صورت كتبي يا قيام و قعود انجام شود.

7-     مصوبات گردهمايي براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب، موافق و مخالف الزام آور و لازم الاتباع است.

8-   علاوه بر  نشر آگهي دعوت در روزنامه سراسري توسط كانون، مسئول دفتر نمايندگي الزاماً مي بايست آگهي دعوت را از طريق پست به آدرس تمامي اعضاء پيوسته ارسال نمايد و ليست مرسولات پستي را در مدارك دفتر نمايندگي بايگاني نمايد.  فاصله نشر آگهي دعوت نوبت اول و تشكيل گردهمايي حداقل 21 روز تا حداكثر 30 روز خواهد بود و در آگهي دعوت مذكور قيد دستور جلسه، تاريخ و روز، محل و نشاني كامل الزامي است

9-    چنانچه يكي از اعضاء پيوسته نتواند در گردهمايي استانها حاضر شود مي تواند با حضور در دفتر نمايندگي استان صرفاً به يك عضو پيوسته ديگر وكالت دهد تا بعنوان نماينده او در گردهمايي حاضر شود

تبصره: هر يك از اعضاي پيوسته صرفاً مي تواند وكالت يك عضو پيوسته ديگر را بپذيرد.

10-     يك  سوم از كل اعضاء پيوسته استان مي توانند به صورت كتبي، با ذكر علت و دليل روشن، دعوت اعضا را در گردهمايي استان از هيئت مديره كانون خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه گردهمايي مورد درخواست را دعوت كند در غير اينصورت درخواست كنندگان مي توانند موضوع را از هيئت بازرسي كانون خواستار شوند و در صورت عدم رسيدگي به تقاضاي درخواست كنندگان توسط هيئت بازرسي، آنها مي توانند مستقيماً با جلب نظر مرجع صدور پروانه و ارگانهاي ناظر نسبت به درج آگهي، بر اساس شرايط مندرج در بند 9 ماده 18 و تشكيل گردهمايي اقدام نمايند و لازم است در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و هيئت بازرسي تصريح نمايند و دستور جلسه گردهمايي مذكور منحصراٌ موضوعي خواهد بود كه در تقاضا نامه اوليه ذكر شده است و حضور نمايندگان منتخب استان نماينده هيئت مديره و نماينده هيئت بازرسان در گردهمايي مذكور الزامي است.

ماده 19: وظايف اعضاي مجمع عمومي كانون (نمايندگان منتخب در گردهمايي استانهاي كشور) 

1-       شركت در جلسات مجامع عمومي

2-     ارائه پيشنهادات به هيئت مديره درخصوص تعيين خط مشي و ارائه راهكارهاي اجرايي و مديريتي.

3-   نمايندگان منتخب گردهمايي هر استان علاوه بر مسئوليت عضويت مجمع عمومي كانون مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اهداف اساسنامه و آئين نامه هاي كانون در استاني كه از آن انتخاب شده اند را دارا مي باشند و حداكثر هر 45 روز يكبار مي بايست در جلساتي به رياست مسئول دفتر نمايندگي و با حضور خزانه دار شركت نموده و صورتجلسه اي از مشروح مذاكرات و مصوبات تنظيم و جهت رويت هيئت مديره ارسال نمايند.

4-      حداقل 2/1 از اعضا مجمع عمومي كانون مي توانند با ذكر كتبي علت و دليل روشن، دعوت اعضاء را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره مي بايست حداكثر ظرف 21روز مجمع مورد درخواست را دعوت كند، در غير اينصورت درخواست كنندگان مي توانند موضوع را از هيئت بازرسي كانون خواستار شوند و در صورت عدم رسيدگي به تقاضاي درخواست كنندگان از سوي هيئت بازرسي، آنها مي توانند مستقيماً با جلب نظر مرجع صدور پروانه و ارگانهاي ناظر نسبت به درج آگهي و تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايند و لازم است در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و هيئت بازرسي تصريح نمايند و دستور جلسه مجمع مذكور منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و اعضا هيئت مديره و هيئت بازرسي ملزم به شركت در مجمع مذكور مي باشند.

5-     مشاركت در كميته هاي تخصصي كه بنابر ضرورت بر اساس بند 6 ماده 15 تشكيل مي گردد.

تبصره يك: نمايندگان منتخب گردهمايي استانها در صورتيكه 3 جلسه متوالي و يا 4 جلسه غير متوالي در جلسات شرح داده شده در بند 3 شركت ننمايند، مستعفي شناخته شده و عضو علي البدل جايگزين آنان مي گردد.

تبصره دو : اعضاي مجمع عمومي كانون فقط يك نوبت در كل دوره مي توانند جهت شركت در مجامع عمومي به اعضاي علي البدل وكالت دهند.

تبصره سه: دعوت از نمايندگان منتخب گردهمايي استانها جهت جلسات موضوع بند 3 بصورت كتبي و توسط مسئول دفتر نمايندگي انجام مي گيرد.

دیدگاه خود را بنویسید

سفيران كانون

دکتر کاظمی - سفیر دوستی

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان سفیر دوستی جدید کانون هموفیلی ایران: هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ...

دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای

سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ایران انتخاب شد براساس مصوبه  هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به تاریخ  ...